โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

แผนกสูตินรีเวช

บริการวินิจฉัยตรวจรักษา ผ่าตัด ให้เคมีบำบัด ตามแผนการรักษาของแพทย์ โดยประเมินสภาพอาการ ความพร้อมผู้ป่วยทั้งด้านกายภาพ และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้เคมีบำบัด อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยได้มาตรฐานวิชาชีพ ประทับใจภายใต้การบริการด้วยใจ เอื้ออาทรดุจญาติมิตร
ให้บริการแบบผู้ป่วยในหอผู้ป่วยในราชาวดี เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะด้านการบริการผู้ป่วยมะเร็งที่ไ้รับยาเคมีบำบัด

#ตารางแพทย์ออกตรวจประจำคลินิก