โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ความภูมิใจสูงสุดของครอบครัวราษฎร์ยินดี

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 นายปิยพล ศรียะพันธุ์ เข้าพิธีประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

รางวัลและการรับรองคุณภาพต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลได้รับ

แม้ว่าโรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดไม่โตมากนัก และเพิ่งก่อตั้งมาเป็นเวลา 2 ทศวรรษ ก็ตาม แต่ก็นานพอที่จะทำให้การดำรงอยู่และการดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่อง เพราะด้วยเจตนารมณ์ที่ถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา ในแนวคิดของการพัฒนาองค์กรอย่าง ไม่หยุดยั้ง และไม่หยุดนิ่ง เป็นการก้าวนำโรงพยาบาลในท้องถิ่นและภูมิภาค ในระบบคุณภาพ จากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมาย และมีสไตล์การจัดการที่เน้นความเป็นครอบครัว ความคุ้นเคย เป็นกันเองให้กับพนักงาน ผู้ป่วย ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่านี่คือจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจแบบเรียบง่ายทำให้โรงพยาบาลสามารถบรรลุวิสัยทัศน์โรงพยาบาลประจำครอบครัว รวมทั้งสามารถสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา ให้เกิดกับพนักงาน ผู้ป่วย ผู้ใช้บริการ ผู้ถือหุ้น ผู้ส่งมอบและผู้มีส่วนร่วมท่านอื่นๆ ได้เสมอมา

ลำดับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

รางวัล วันที่รับรอง วันที่สิ้นสุด
Accreditation HA 23 ธันวาคม 2542 22 ธันวาคม 2544
Reaccreditation HA-1 20 กันยายน 2545 19 กันยายน 2548
Reaccreditation HA-2 22 กุมภาพันธ์ 2551 21 กุมภาพันธ์ 2554
Reaccreditation HA-3 10 มกราคม 2555 9 มกราคม 2558
Reaccreditation HA-4 20 เมษายน 2558 19 เมษายน 2561
Reaccreditation HA-5 11 กันยายน 2561 10 กันยายน 2564
Reaccreditation HA-6 11 กันยายน 2564 10 กันยายน 2567

รางวัลแห่งความสำเร็จทั้งหมดของเรา

ปี รางวัล จากสถาบัน
2566 ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับสถานพยาบาลนอกสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน (กรณีดำเนินการเฉพาะบุคลากรในสถานพยาบาล) สถาบันราชประชาสมาสัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2566 โรงครัวมาตรฐานของกรมอนามัย เทศบาลนครหาดใหญ่
2566 การรับรองความเป็นเลิศทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (Clinical Excellence Certification for Acute Stroke Care) AACI Acute Stroke Care Services มาตรฐาน AACI (American Accreditation Commission International) บริษัท เอเอซีไอ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
2566 การรับรองมาตรฐานสากลสำหรับโรงพยาบาล (AACI International Healthcare Accreditation) มาตรฐาน AACI (American Accreditation Commission International) บริษัท เอเอซีไอ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
2566 รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ “Creativity and Innovation Gold Award” Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022
2566 รางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน เครื่องกำเนิดรังสีประเภท 2 (ด้านการแพทย์) ระดับดีมาก OAP Safety culture กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2566 รางวัล ระดับ Platinum สถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2565 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
2566 รับรองมาตรฐานฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
2565 หนังสือรับรองสถานพยาบาลในการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ สำนักงานแรงงานทางทะเล กรมการแพทย์
2565 อาหารปลอดภัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2565 มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ประจำปี 2566 เทศบาลนครหาดใหญ่
2565 โรงครัวมาตรฐาน ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย กรมอนามัย
2565 รางวัลชนะเลิศ Best Claim Experience AIA Hospital Awards 2022
2564 โรงครัวมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย
2564 HA 7 (Reaccredit 6th) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2563 ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ สภาเทคนิคการแพทย์
2563 โรงครัวมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย
2562 โรงครัวมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย
2562 รางวัล Excellent Utilization Award บริษัท อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด
2562 รางวัล e-Claim Awards 2018 รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2561เป็นบุคคลที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบสินไหมอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
2562 เกียรติบัตรการดำเนินการบริหารด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2562 เกียรติบัตรรับรองคุณภาพการบริการของคลินิกสุขภาพเท้าตามมาตรฐานองค์กรโรคเท้าสากล ประเทศอินเดีย และความร่วมมือในการพัฒนาการดูแลคนไข้โรคเท้าและกายอุปกรณ์ร่วมกัน องค์กรโรคเท้าสากล ประเทศอินเดีย ( Indian Pedorthic Association ) IPA
2562 โล่เกียรติยศรางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ(โรงพยาบาลขนาดกลาง) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 เมืองไทยประกันชีวิต
2562 โล่เกียรติยศรางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ (โรงพยาบาลขนาดกลาง) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 เมืองไทยประกันชีวิต
2561 HA 6 (Reaccredit 5th) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2561 ประกาศเกียรติคุณผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2561 โล่เกียรติยศรางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017 เมืองไทยประกันชีวิต
2560 รางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ชื่อผลงาน Raiyindee Diabetes Project กระทรวงสาธารณสุข
2558 รางวัลสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงแรงงาน
2558 HA 5 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2556 มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก เทศบาลนครหาดใหญ่
2556 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2555 รางวัลสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2555 HA 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2552 Gold Award Hospital Quality 2009 AIA
2552 รางวัลด้านการบริหารและคุ้มครอง คกก.ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด
2552 ประกาศเกียรติคุณการพัฒนารูปแบบการค้นหาและส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการน่าสงสัยเป็นวัณโรค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2552 มาตรฐานสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2552 ประกาศเกียรติคุณด้านอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2552 ประกาศเกียรติคุณด้านการบริหารและคุ้มครองความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด คณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานกระทรวงแรงงาน
2552 โรงครัวมาตรฐานของกรมอนามัย เทศบาลนครหาดใหญ่
2552 ประกาศเกียรติคุณการมีส่วนร่วมกับชุมชน เทศบาลนครหาดใหญ่
2552 มาตรฐานการบริการเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
2552 มาตรฐานบัญชีและ การเงิน สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
2552 มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
2552 มาตรฐานโรงงานสีขาว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2552 มาตรฐาน CSSD ชมรมงานจ่ายกลางแห่งประเทศไทย
2552 มาตรฐานห้องปฏิบัติการ โครงการประเมินห้องปฏิบัติการทางด้านคลินิก ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2552 HA 3 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2545 HA 2 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2542 HA 1 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2541 ISO 9002 : 1994 BM Trada ประเทศอังกฤษ (Certified Body ประเทศสิงคโปร์)