โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ทีมบริหาร

ผู้นำให้เราไปสู่ความสำเร็จ

นายปิยพล ศรียะพันธุ์

กรรมการผู้จัดการ

นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เภสัชกรหญิงรัชชนี เสตสุบรรณ

ผู้อำนวยการสายบริหาร

นายปเวธ คุปตะสิน

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน

นายแพทย์ศิริชัย พรหมอินทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายเสรี ตนายะพงศ์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

นางพรรณกร พุทธนุกูล

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นายบุญเอี่ยม แซ่หว่อง

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

นางปราณี ขาวหมดจด

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นางสาวกาญจนา ภิญโญมารค

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคบริการ

นางสาวเสาวภา มุสิกะชาติ

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพและกลยุทธ์

นางสาวกฤษฎาภา มณีสุวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายเคหะบริการ

นางอัญชลี ศิริรักษ์

ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล