โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

โรงพยาบาลประจำครอบครัว "อบอุ่นเหมือนบ้าน"

ศักยภาพด้านบริการ

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดีเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิ ซึ่งให้การบริการด้านการดูแลรักษาทั่วไป (General Hospital) และมีขีดความสามารถเต็มศักยภาพในการดูแลรักษาพยาบาลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยการบริการที่สำคัญของโรงพยาบาล ประกอบด้วยการบริการผู้ป่วยนอก (ผู้ป่วยทั่วไปในทุกสาขา) การบริการผู้ป่วยใน เช่น การรับผู้ป่วยไว้เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องการบริการหลังการขายการติดตาม การทำ Home Call, Home Care และ Home Visit เรามีบุคลากรและเจ้าหน้าที่กว่า 500 คน ให้การบริการโดยทีมบริหารงานมืออาชีพในการบริหารจัดการและมีแพทย์ชำนาญการและทันตแพทย์มากกว่า 100 คน มีจำนวนพยาบาลวิชาชีพมากกว่า 90 คน รวมทั้งพยาบาลวิชาชีพนอกเวลามากกว่า 40 คน และสายวิชาชีพอื่น ๆ กว่า 250 คน ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรในแต่ละสาขาวิชาชีพ

บริการแผนกผู้ป่วยนอก

> บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

> ห้องตรวจร่างกายมากกว่า 30 ห้อง และครอบคลุมทุกพื้นที่บริการของงาน OPD เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย

> บริการรถพยาบาลพร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วย Home Health Care การส่งต่อ (Refer) กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเพาะในการรักษา หรือเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล หรือกรณีผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย (Financial Problem)

> สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละ 800 - 1,000 คน / วัน

> ศูนย์เครือข่ายอุบัติเหตุฉุกเฉินนเรนทร (นเรนทร 23) พร้อมวิทยุสื่อสาร

> บริการคลินิกเด็ก (EXCELLENCE CLINIC) ที่มีความสะดวกสบาย ตื่นตาตื่นใจสำหรับเด็กแบบเป็นกันเอง

บริการแผนกผู้ป่วยใน

> ICU หน่วยรับผู้ป่วยหนัก 10 เตียง

> NS หน่วยเด็กอ่อน และแรกคลอด 20 เตียง

> ห้องเดี่ยวพิเศษ 35 ห้อง

> VIP 6 ห้อง

> บริการคลินิกเด็ก (EXCELLENCE CLINIC) ที่มีความสะดวกสบาย ตื่นตาตื่นใจสำหรับเด็กแบบเป็นกันเอง

บริการพิเศษ

> ห้องผ่าตัด ใหญ่ 4 ห้อง ห้องผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง และห้องผ่าตัดโดยการ ส่องกล้อง 1 ห้อง และมีห้อง Recovery 1 ห้อง (4 เตียง) เพื่อรองรับผู้ป่วย (Post Op Care) ได้อย่างเพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่ใช้บริการผ่าตัด

> เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็ก MRI และยังมีประสิทธิภาพบริการโดยได้รับการ upgrade เครื่อง ให้มีความทันสมัยและ เป็นจุดขายอันหนึ่ง เพราะมีต้นทุนที่ต่ำ และตอบสนองผู้ป่วยได้ทันท่วงที และเป็นตัวบ่งชี้ถึงขีดความสามารถในการบริการ

> Computed Tomography (CT Scanning) เป็นจุดขายและเป็นจุดเน้นเรื่องความรวดเร็วเพื่อการรักษาที่สามารถตอบสนองผู้ป่วย Trauma และอุบัติเหตุทางสมองได้ทันทีว่าจำเป็นต้องผ่าตัดหรือไม่

> เครื่อง Mammogram เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งในสตรีแบบครบวงจร

> บริการผู้มีบุตรยาก (Infertile) โดยการทำ IUI (Intra Uterine Insemination)

> บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ (Mobile Clinic) ในโรงงาน และสถานประกอบการรวมถึงการบริการตรวจสุขภาพในชุมชน

> ห้องไตเทียม ที่ให้บริการล้างไตได้ 15 Unit ซึ่งงานไตเทียมดังกล่าวผ่านการตรวจสอบมาตรฐานไตเทียมของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ใช้ระบบน้ำแบบ Ultra Pure และที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่ล้างไตอย่างต่อเนื่องกับโรงพยาบาลที่มี Survival นานสูงสุดถึง 19 ปี

ส่วนงานการต่างประเทศ

> มีการทำการตลาดกับต่างประเทศ อาทิโรงพยาบาลในประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ อินโดนีเซีย การดูงานในต่างประเทศมีการส่งผู้ป่วย Refer เข้าโรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี เพราะมีมาตรฐานการรักษาสูงและค่าใช้จ่ายในต้นทุนที่ต่ำกว่า

> กรณีผู้ป่วยในมีผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) และทีมงาน เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ผู้รับบริการและอำนวยความสะดวกแก่พนักงานที่เดินทางไปต่างประเทศ

งานลูกค้าสัมพันธ์

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดีดำเนินธุรกิจมิได้มุ่งหวังเพียงผลกำไร จากการดำเนินงาน โรงพยาบาลให้ความสำคัญระหว่างความสมดุลของผลประกอบการและมาตรฐานคุณภาพควบคู่กันไป เพราะทั้งสองส่วนเป็นตัวส่งเสริมความสำเร็จขององค์กรอย่างแท้จริง และความพึงพอใจลูกค้า คือ คำตอบถึงการบริการที่ดีของเรา