โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

พญ.จิตารัตน์ รัตนสุภา

(ว.33354)

สูติ-นรีแพทย์ด้านมะเร็งนรีเวช

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาสูตินรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อนุมัติบัตรสาขามะเร็งวิทยานรีเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

  • เสาร์ เวลา 09:00-12:00 น.