โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ศ.นพ. กรีฑา ธรรมคำภีร์

(ว.11915)

อายุรแพทย์โรคระบบหายใจ และภาวะวิกฤตระบบหายใจ

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบหายใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • อังคาร เวลา 09:00-12:00 น.

  • พุธ พฤหัสบดี เวลา 09:00-15:00 น.