โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.เพียรชัย ฉัตรพิรุฬห์พันธุ์

(ว.40601)

เวชศาสตร์ทั่วไป และอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน มหาวิทยาลัยบูรพา

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ พุธ เวลา 08:00-23:00 น.

  • อังคาร พฤหัสบดี เวลา 08:00-17:00 น.