โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

กอ.สุวิชา เตชะภูวภัทร

(กอ.102)

Certified Prosthetist and Orthotist , Pedorthist

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • M.Sc. วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตร กายอุปกรณ์ ระดับชั้น 1 สูงสุด (CAT 1) จาก International Society of Prosthetics and Orthotics
  • วุฒิบัตร Pedorthic จาก Indian Pedorthic Association

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09:00-11:00 น.