โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.โชคอนันต์ ฤทธิพลเดช

(ว.45177)

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ด้านผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต ประเทศฟิลิปปินส์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลหาดใหญ่
  • Certificate Endoscopic Spine Surgery Center

เวลาออกตรวจ

  • เสาร์ เวลา 17:00-20:00 น.