โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ทพ.กิตตินันท์ โชติแก้ว

(ท.6931)

ทันตแพทย์ สาขาทันตกรรมจัดฟัน

วุฒิการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลาออกตรวจ

  • อาทิตย์ เวลา 09:00-12:00 น.