โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ผศ.นพ.จุลินทร์ ชีวกิดาการ

(ว.38841)

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ด้านการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อนุมัติบัตรสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • อาทิตย์ เวลา 17:00-20:00 น.