โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

รศ.นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกูล

(ว.42522)

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ด้านผ่าตัดผ่านกล้องไหล่และข้อเข่า

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • อังคาร เวลา 17:00-20:00 น.