โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ + วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์