โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 420 บาท