โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

รายการสั่งซื้อสินค้า


รายการ :
โปรโมชั่นวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 𝙋𝙣𝙚𝙪𝙢𝙤𝙫𝙖𝙭 ชนิด 23 สายพันธุ์
รายละเอียด :

( ผู้เข้ารับบริการ 1 ท่าน/แพ็คเกจ )

จำนวน :

( ผู้เข้ารับบริการ จำนวน ท่าน )

ราคา :
1,900 บาท

ข้อมูลผู้เข้ารับบริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

> โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

> ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมไม่สามารถงดตรวจรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

> ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมจะต้องมารับการตรวจภายในระยะเวลาตามที่โปรโมชั่นระบุไว้

> โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

> โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้ ใช้ได้ที่ โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ เท่านั้น