โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร Basic Life Support & AED การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล

ฝ่ายการตลาด | 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14:22

✨ ธนบุรีราษฎร์ยินดี สุขภาพดีพลังบวก ✨

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี เข้าร่วมโครงการนักเรียนสุขใจ สถานศึกษาปลอดภัย 🏫

บรรยายในหัวข้อ

“ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นคืนชีพ (CPR) การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (AED) ”

🎙️โดย…

ทีมพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี 🚑

📍 แก่ คณะผู้บริหารโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล

ได้รับเกียรติจาก

นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

กล่าวทักทาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

📌 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม