โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน )

ฝ่ายการตลาด | 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:36

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด(มหาชน ) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

พร้อมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทย ๒๕๖๖