เมนูหลัก

ผู้ช่วยแม่ครัว

ต้องการ: 1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 06/02/2567

รายละเอียดงาน:

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
  • สำเนาปริญญาบัตร
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)


หน่วยบริหารงานบุคคล โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 217
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : [email protected]
กรอกแบบฟอร์มการสมัคร

*ชื่อ

เพศ:               
*อายุ ปี

ประสบการณ์ทำงาน ปี
   
*เงินเดือนที่ต้องการ บาท

*โทรศัพท์

*อีเมล์

ประวัติการทำงาน


*แนบ resume

แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)ย้อนกลับ